תקנון החוג

 פרק א'

כללי

1. שם החוג הוא : "החוג הישראלי לסן-ברנרד וניופאונדלנד " .בלועזית : "St. Bernard & Newfoundland Club - Israel".
2. מען החוג :כל עוד לא הוחלט אחרת - מענו של מזכיר החוג .
3. סמל החוג הוא :
4. החוג חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות. (להלן :הה.י.ל.)
5. החוג הוא עמותה רשומה בישראל .

פרק ב '

מטרות החוג

6. המטרות שלשמן נוסד החוג הן :
א. לטפח ולעודד גידול של גזעי סן-ברנרד ,ניופאונדלנד, לנדסיר ולאונברגר.
ב. לארגון תחרויות ,תצוגות ואימונים סדירים ,במסגרת הפעילות הספציפית.
ג. לארגן מפעילי תרבות ,הרצאות ,ימי עיון ,סמינריונים ומפגשים לכל חברי החוג.
ד. לנהל ,להחזיק ולפתח קורסים הקשורים במטרות הנ"ל בכל צורה ובכל מקום ,לפי שיקול דעתו של וועד החוג .
ה. לעודד התקשרויות עם חוגים ואיגודים כלבנים מקבילים בעולם .
ו. להפיץ ידע בדבר תכונותיהם של כלבי סן-ברנרד ניופאונדלנד ולנדסיר .
ז. להוציא רשימות ,ספרים ,חוברות ,עיתונים ופרסומים אחרים מכל צורה שהיא, בין מקצועיים ,בין ארגוניים ואחרים בכל מה שקשור בקידום מטרות החוג וחבריו .כל זאת במסגרת פעילותכם הספציפית .
ח. לדאוג לעניינם של חברי החוג בפני " ספר הגידול הישראלי "של הה.י.ל .
ט. לייצג את חברי החוג בפני הנהלת הה.י.ל .בכל עניין אותו וועד החוג יחשוב לנכון ,וכן לייצג את חברי החוג בפני גוף או מוסד ,אשר לפי דעת וועד החוג יש צורך לייצגם בפניו.
י. לייצג את חברי החוג בתצוגות ובתחרויות לכלבנים .
יא. לייעץ למגדלי הכלבים בכל הנוגע לבחירת טיפוס ומוצא כלבי הגידול .
יב. לעשות את כל הקשור במטרות הנ"ל ובו כל הפעולות הנחוצות לשם קידומן.

פרק ג '

סמכויות החוג

7. לשם השגת המטרות במפורט בפרק ד' דלעיל ,זכותו של החוג ,והוא ראשי לכך ,לבצע את הפעולות ,כדלקמן ,כולן או מקצתן :

א. לקנות ,לחכור ,לשכור ,להחליף ,לקבל בירושה ובמתנה ,לרכוש בכל אופן אחר,נכסים וזכויות ,בין נכסי דניידי ובין נכסי דלא ניידי וכן זכויות בנכסי דלא ניידי ,להקים לרכוש בכל צורה שהיא כנ"ל בניינים או מתקנים הדרושים למטרות החוג,למוסדותיו ו/או לצרכי חבריו ,להחזיקם ולנהלם.
ב. למכור ,להחכיר ,להשכיר ולהעביר בכל צורה שהיא נכסים ,בין נכסי
דלא ניידי ובין נכסי דניידי ,זכויות בנכסי דלא ניידי ואחרות .
ג. להשיג הלוואות מהחברים או מאחרים ,כולל מאת חברות ,מוסדות כספיים ,בנקים ומוסדות ממשלתיים וציבוריים ,להבטיח את תשלומם באותה צורה ובאותם תנאים אשר החוג ימצא לנכונים ,ליעילים ולרוצויים.
ד. לשעבד ולמשכן בכל צורה חוקית שהיא את נכסי החוג הניידים והלא ניידים והזכויות שבהם ,כולם או מקצתם וכן לתת ערבויות מכל המינים והסוגים ובכל צורה שהיא בשביל החוג ,חבריו ושאינם חבריו לפי שיקול דעתו הבלעדית של החוג ,לפרוע ההלוואות הנ"ל ולשחרר את כל השיעבודים והמשכנתאות הנ"ל.
ה. להשיג ולקבל תשלומים שונים ,בין תשלומים חודשיים ,שנתיים ואחרים וכן לקבל תרומות ,הענקות ,הקצבות ,עזבונות ומתנות בכל צורה שהיא מאת חבריו או מאחרים ,בין בארץ ובין בחו"ל כולל כל גוף או מוסד , בין פרטי ,בין מוניצפלי ובין ממשלתי ,ציבורי ,להשתמש בכספים אלה בשלמותם או בחלקם בכל צורה שהיא למטרות החוג ,לצרכיו ולצרכי חבריו.
ו. להוציא ,לחתום ,למשוך ,לקבל ,להסב ,לערוב ,להעביר ,לנכות ,למסור לגוביינא או לנכיון ולתת כל מיני שטרות ,שטרי חוב וחליפין ,המחאות וניירות ערך וניירות אחרים מכל סוג ומין שהם .
ז. ליצור קרנות לעידוד וניהול מפעלים מכל סוג שהוא הקשורים בנושא הכלבנות.
ח. לבטח את רכוש החוג ,נכסיו ,ומפעליו ,בשלמותם או בחלקם נגד כל נזק ,הפסד,אבדות והתחייבויות מכל מין וסוג שהם העלולים לפגוע בחוג ,ברכושו ובחבריו,הכל לפי ראות עיניו הבלעדית של וועד החוג .
ט. להתקשר בחוזים והסכמים מכל סוג שהוא ,עם כל אדם ,גוף או מוסד כולל רשות מוניציפלית ,ממשלתית ,ציבורים ולהתנות בהם כל תנאי לפי ראות עיני וועד החוג למען ביצוע או קידום מטרות החוג וחבריו .
י. להתאגד או להשתתף עם כל גוף או מוסד ,שמטרותיהם תואמות את מטרות החוג, ושאינן נוגדות את תקנון הה.י.ל .ואין כוונתם להפיק רווחים.
יא. להלוות כספים ולתת אשראי לכל אדם ,גוף או מוסד הקשורים בחוג ו/או אשר יכולים לשמש לקידום ענייני החוג וחבריו ו/או למען מטרות אשר החוג מוצא אותן לנכונות ולמועילות ולהבטיח את פרעון ההלוואות ו/או האשראי הנ"ל ע"י קבלת שטרות ,משכנתאות ,משכון ו/או בטחונות לשיעבודים אחרים מכל סוג ומין שהם ,ובלבד שהחוג יהא זכאי לגבות ממקבלי ההלוואות והאשראי הנ"ל כל הסכומים
המהווים כיסוי הוצאות החוג ומתן הלוואות ו/או האשראי הנ"ל .הלוואות ואשראי כנ"ל יינתנו אך ורק בתנאי השוק.
יב. החוג יהא זכאי לגבות דמי השתתפות מאנשים שיקחו חלק בקורסים למיניהם ו/או מכל אדם הזקוק לשירותיו או הנהנה משירותים אלה, זאת בתנאי כי התשלומים הנ"ל יהיו מכוונים לכיסוי הוצאות והחזקתו של החוג וישמשו את מטרותיו .
יג. החוג יהא זכאי ורשאי לגבות על תשלום דמי כניסה וכו 'תמורת השתתפות במופעים ,תצוגות ,הרצאות ואירועים למיניהם ,וזאת בתנאי כי התשלומים הנ"ל יהיו מכוונים לכיסוי הוצאות והחזקתו של החוג וישמשו את מטרותיו .
יד. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,החוג רשאי וזכאי לבצע את כל אותן הפעולות שיהיו דרושות מזמן לזמן להשגת מטרותיו ובכלל זה עריכת מגביות ,מגביית כספים ,העסקת עובדים בין בשכר ובין שלא בשכר, וכן לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרותיו .

פרק ד '
אחריות החוג וחבריו
8. כנגד התחייבות החוג ,ניתן לשעבד את רכוש החוג בלבד .
9. חברי החוג אינם נושאים באחריות אישית להתחייבויות החוג .
10. החוג אינו אחראי להתחייבויות הה.י.ל .
11. אין וועד החוג נושא באחריות אישית כלשהי להתחייבויות החוג .

 

פרק ה '
חברים
12. חברי החוג יהיו :כל אדם מגיל 18 ומעלה ,אשר היא או מי מבני משפחתו הקרוב הרשומים בספר הגידול של הה.י.ל .כבעלי כלב סן-ברנרד ,ניופאונדלנד, לנדסיר או לאונברגר ואשר יגיש בקשה להתקבל כחבר
לחוג ,ואשר יעמוד בתנאי האמור בסעיף 13 להלן.

13. כל אדם המבקש להתקבל כחבר ,ישלם דמי חבר לשנה השוטפת .

14. החברות בחוג תפסק בעקבות אחד או אחדים מהמקרים כדלקמן :
א. במוות של חבר .
ב. בהוצאותו מהחוג בתאים המפורטים בסעיף 14 כדלקמן .
ג. בצאתו מהחוג ע"י מתן הודעה בכתב על כך לחוג .
ד. החוג זכאי להוציא חבר ,באחד מהמקרים הבאים :
1. באם החבר עשה מעשה הנוגד את מטרות החוג.
2. באם החבר מחבל בשלמות החוג או מפריע לאוירתו החברתית הטובה
3. באם החבר עשה מעשי הונאה בקשר לרישום בספר הגידול הישראלי ,בקשר למכירת כלבים ,בקשר למילוי טפסי הרשמה לתצוגות ,לתחרויות ולתעודות הרבעה.
4. באם החבר גרם נזק לאינטרסים ולכבוד הה.י.ל .ו/או החוג .
5. באם החבר התנהג בצורה בלתי הולמת באסיפות ,בתצוגות ובתחרויות ו/או השמיע ביקורת בלתי הוגנת כלפי שופט בתצוגות ובתחרויות הנ"ל ו/או הטעהו .
6. באם החבר לא שילם דמי החבר במשך חודש אחד מגמר שנת הפעילות.
7. באם החבר אינו נענה לדרישות וועד החוג ו/או מפר את החלטותיו ו/או תקנונו ,בין ע"י מעשה ובין ע"י מחדל .

15. חבר שהוחלט על הוצאתו מהחוג זכאי לפנות תוך 3 חודשים מיום קבלת ההודעה על כך לבית הדין של הה.י.ל .,וזה ידון בקשר לפנייתו בהצבעה חשאית.וע"י רוב דעות רגיל .החלטת בית הדין תהא סופית .

16. מבלי לפגוע באמור בסעיף 15 לעיל ,זכאי ורשאי וועד החוג להשעות חבר מחברותו בחוג מכל סיבה שהיא בתוקף מיידי ,עם מתן הודעה על כך עד לבירור סופי באסיפה הכללית .

17. וועד החוג חייב לתת לחבר ,העומד בפני הוצאה את האפשרות להסביר את עצמו בכתב או בע"פ ,וכן יש להביא לידיעתו את אפשרויות הערעור העומדות בפניו.

18. החברות בחוג מושתתת על חברות כבוד וחבורות פעילה .

פרק ו '

זכויותיו וחובותיו של חבר בחוג

19. חברות כבוד בחוג יכולה להיות מוענקת לאדם שעשה רבות למען החוג בפרט והכלבנות בכלל .

20. לכל חבר בחוג זכות הצבעה באסיפה כללית של החוג .לחברי כבוד בחוג אין זכות הצבעה באסיפה כללית .

21. .חבר החוג זכאי להנחות ולהקלות כפי שיוחלט עליהן במסגרת החוג או הה.י.ל

22. . חבר החוג מתחייב להכיר ולכבד את תקנון הה.י.ל .כפי שהם יובאו לידיעתו.

23. חבר מתחייב לשלם את דמי החבר ,כפי שיוחלט עליהם מפעם לפעם .

פרק ז'

הכנסות החוג

24. החוג ישתמש בהכנסותיו מהמקורות המפורטים לעיל וכן בנכסיו אך ורק לשם קיום וקידום מטרותיו לבצוע פעולותיו וכן למטרות עזרה ותמיכה בחבריו .שום חלק מהכנסותיו ונכסיו לא ישולם ולא יועבר לחברי החוג בתור רווח מכל סוג ובכל צורה שהם .

25. מבכלי לגרוע מהאמור בסעיף 24 לעיל ,יהא החוג רשאי להוציא הוצאות ולשלם תשלומים לשם תשלום וכיסוי ההוצאות והתשלומים הבאים :
א. שכר לעובדי החוג שאינם חברי וועד או חברי וועדת הביקורת ובכלל זה לכל אדם או גוף הנותן שירות לחוג מכל צורה שהיא ,עבור שירותים שאנשים אלה ביצעו עבור החוג ולמענו .
ב. הוצאות ממשיות ,כגון :שכ"ד ,הוצאות נסיעה ,לינה ,כלכלה ,שהוצאו ע"י כל אדם שהוא ,לרבות חברי החוג בקשר עם עסקי החוג ועניניו .
ג. הוצאות לארגון מופעים ,תצוגות ,תחרויות ,פרסומים ומפעלים אחרים ,שהוצאו בקשר עם מטרות החוג ועניניו .
ד. תשלום ריבית ועמלות (בשיעור הנתון להחלטת וועד החוג )למלוויו של החוג ,אם יהיו כאלה ,ואם תשלומים אלה יהיו בהתאם להתחייבויות החוג.
ה. תשלום דמי חברות בה.י.ל .ובארגונים כלבניים אחרים ,בהתאם למטרותיו הספציפיות של החוג .

פרק ח '

הארגון הפנימי ,אסיפות

26. מוסדות החוג הם :
א. האסיפה הכללית (רגילה ומיוחדת .)
ב. הוועד .
ג. וועדת ביקורת .

27. המוסד העליון של החוג והשלטון בו נתון בידי האסיפה הכללית שלו ע"פ החלטתה והנחיותיה תנוהלנה כל פעולות החוג .

28. האסיפה הכללית הרגילה של החוג תתקיים אחת לשנה ,לא יאוחר מ-28 בפברואר של אותה שנה ,ואלה הן סמכויותיה של האסיפה הכללית :

א. לשמוע את דו"ח וועד החוג כולל דו"ח כספי ומאזן ודו"ח וועדת ביקורת ולאשרם בשלמותם או בחלקם .
ב. לבחור ב :וועד החוג ,בוועדת ביקורת ובנציגי החוג לאסיפה כללית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות .
הבחירות לכל התפקידים הנ"ל ייתקיימו פעם בשנתיים (כלומר שנה כן שנה לא)
ג. לקבוע את גובה דמי החבר השנתיים .
ד. לדון ולהחליט בכל עניין אשר יוגש לאסיפה הכללית ע"י הוועד. ובלבד שנושא דיון כנ"ל לא יהיה בסמכותה של האסיפה הכללית והמיוחדת.
29.
א. למען קבלת ההחלטות המפורטות להלן ,על הוועד לכנס אסיפה כללית מיוחדת כל אימת שנושא אחד או נושאים אחרים מהנושאים המפורטים מטה יועמדו לדיון, ואלה הם הנושאים המצריכים כינוס אסיפה כללית מיוחדת:
1. לשנות ולתקן ,לבטל ולהחליף הוראות תקנון החוג ,הוראות תקנון הגידול .
2. להחליף ולהוסיף חבר בוועד החוג ,וזאת שלא בתום תקופת כהונתו .
3. להחליט על פירוק החוג .
ב. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן א 'לעיל ,יהיה וועד החוג רשאי לכנס אסיפה כללית מיוחדת לשם דיון בכל נושא שהוועד ימצא לנכון ,כל אימת שייראה בעיני הוועד שיש בכך צורך .

30. כל חבר החוג רשאי להגיש הצעות לסדר יום באסיפה הכללית ,וזאת עד 14 יום לפני מועד כינוסה .

31. הודעה על אסיפה כללית רגילה ,סדרי יומה ומקום כינוסה תמסר לכל חבר 30 יום מראש ,לפחות ,לפני תאריך כינוסה .כרם ,העובדה שאחד או אחדים מחברים החוג לא קיבלו את ההודעה הנ"ל לא תפסול את הדיון באסיפה הכללית .הודעה על אסיפה כללית מיוחדת תינתן לפחות 14 יום מראש .הצעות נוספות לסדר היום תתקבלנה עד 7 ימים לפני מועד כינוס האסיפה .

32. צורת מסירת ההזמנה לאסיפות הנ"ל תעשה באופן שייקבע מזמן לזמן ע"י וועד החוג,ובהעדר קביעה אחרת - בדרך של משלוח בדואר רגיל .

33. אפשר לפתוח דיון באסיפות הכלליות למיניהן בכל מספר חברים אשר יהיו נוכחים בה.

34. כל החלטה באסיפה הכללית של החוג תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל לפחות מהנוכחים באסיפה והזכאים להצביע .

35. צורת ניהול האסיפה הכללית ,דרך ההצבעות ,יהיו בהתאם להחלטת הוועד ובכפיפות להוראות תקנון זה .

פרק ט '

הוועד

36. א. מספר חברי הוועד יהיה ,לכל הפחות ,חמישה ולא יותר משבעה ויכלול יו"ר ,מזכיר ,גזבר ,ומרכז גזע.
ב. כמרכז גזע יוכל להבחר אך ורק אדם שהשכלתו הכלבנית תעמוד בדרישות וועד תגידול ארצית .

37. א. חברי הוועד יבחרו באסיפה הכללית הרגילה של החוג .וזאת כאמור בסעיף 28ב פעם בשנתיים
ב. כל חבר וועד יכהן בתפקידו על לאסיפה הכללית הרגילה הבאה של החוג ,בה יבחר וועד חדש .

38. משרתו של חבר וועד תתפנה :
א. במותו .
ב. אם הוא יתפטר בכהונתו בוועד החוג .
ג. אם יוחלף באחר כאמור בסעיף 29 א ' (2)דלעיל .
ד. אם הוא יוכרז כחולה נפש .
ה. אם יחדל מחברותו כבחבר החוג .

39. הוועד יתכנס לפי ראות עיניו ובהתאם לצרכיו :
א. היו"ר ינהל וישגיח על פעילותו הכללית של החוג ,יכין את הדו"ח השנתי לאסיפה הכללית ,ינהל את ישיבות הוועד והאסיפות הכלליות וייצג את החוג כלפי גורמי חוץ .
ב. המזכיר יעזור ליו"ר בביצוע תפקידיו .
ג. המזכיר ינהל את פרוטוקול ישיבות הוועד והאסיפות הכלליות וכן את התכתבות החוג .
ד. הגזבר ידאג לגבות את דמי החבר במועדם ,יבצע תשלומים ,ינהל את קופת החוג, ימסור באסיפה הכללית דו"ח על מצב הקופה ,יערוך מאזן ויכין בהתייעצות עם שאר חברי הוועד הצעת תקציב .
ה.1. רכז הגידול - ירכז את ענייני הגידול של כלבי החוג וייעץ בענייני גידול.
2. רכז הגידול ייצג את החוג בוועדת הגידול הארצית .

40. הוועד רשאי להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו ,כפי שימצא לנכון ולמתאים .כן יכול הוועד לקבוע את המניין החוקי לישיבותיו .עד אשר יוחלט אחרת ע"י הוועד ,יהווה מניין חוקי בישיבות הוועד מחצית חבריו לפחות ,כפי שיהיו מדי פעם ופעם .

41. ההחלטות בישיבת הוועד תתקבלנה ברוב קולות רגיל .ליו"ר הוועד לא יהיה קול נוסף או מכריע .

42. הזכות בידי הוועד לעשות את כל אותן הפעולות והדברים שהחוגרשאי לעשותם והמנויים בתקנון זה ,זולת אלה שנמסרו לאסיפות הכלליות של החוג ,כמפורט בסעיפים 28 - 29 לעיל .

43. א. הוועד ינהל רשימת חברי החוג וכן ספר פרוטוקולים בו יירשמו כל ההחלטות שתתקבלנה בישיבות הוועד .
ב. חתימת יו"ר החוג על הפרוטוקולים כנ"ל תשמש הוכחה לנכונותם .

44. האנשים החתומים על תקנון זה יהוו את הוועד של החוג עד לאסיפה הכללית הרגילה של החוג .

וועדת ביקורת

45. א. מתפקידיה של וועדת הביקורת יהיה לבדוק את ענייניו הכספייםוהמשקיים של החוג ואת פנקסי החשבונות שלו ולהביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי .
ב. וועדת הביקורת תבחר באסיפה הכללית הרגילה ,ותהיה מורכבת ממבקר שאיננו חבר וועד ומחבר חוג נוסף אחד לפחות שאינו חבר ועד.
ג. חבר החוג שיראה עצמו נפגע ע"י מוסד ממוסדות החוג רשאי לפנות לבית הדין של הה.י.ל .על מנת שזה ידון ויחליט בעניינו ,החלטתו של בית הדיון של הה.י.ל. תהיה סופית ומחייבת את מוסדות החוג .

פרק י '

תקנונים נלווים

46. תקנון הגידול של החוג הישראלי לסן-ברנרד וניופאונדלנד מהווה חלק מתקנון החוג.

47. החוג מאמץ את התקנונים של הה.י.ל .,לרבות תקנון שופטים ,תקנון גידול ,תקנון תערוכות ,תקנון המדרשה הישראלית לכלבנות ותקנון וועדת אכ"ע.

פרק יא '

פירוק מרצון

48. החוג רשאי באסיפה כללית ,להחליט על פרוק מרצון ועל מינוי מפרק .ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה ,שעליה ניתנה לכל חברי החוג הודעה 21 ימים מראש ,תוך ציון זמן שיוצע באסיפה להחליט כעל פירוק.

49. במקרים של פירוק החוג ,יימסר רכושו בידי הה.י.ל .ולא יחולק בין החברים.

50. תקנון זה אושר באסיפה הכללית של 24/2/2018

הירשם לקבלת עדכונים

החוג הישראלי לכלבי הסן ברנרד, הניופאונדלנד, הלנדסיר והליאונברגר, כל הזכויות שמורות