ניופאונדלנד

The Newfoundland or Terranova dog

[ הורד קובץ תקנון גידול ]
גרסה שאושרה על ידי ועדת הגידול המדעית ב-3/2012. תוספת גזע ב-10/2009

1. כללי

1.1 החוג הישראלי לסן-ברנרד וניופאונדלנד חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות.
1.2 החוג מקבל על עצמו את כל ההוראות ותקנוני הגידול הכללים של ההי"ל.
1.3 תקנון זה בא להשלים את אותם הסעיפים המיוחדים לגזעים המאוגדים בחוג: סן-ברנרד קצר שיער, סן-ברנרד ארוך שיער, ניופאונדלנד ,לנדסיר וליאונברגר.
1.4 תקנון זה מחייב את כל בעלי הכלבים מהגזעים הנ"ל, בין שהם חברים בחוג ובין שאינם חברים בו.

2. ועדת הגידול

2.1 גידול תמנה לפחות 3 חברים, אחד מהם הוא מרכז גזע אשר ישמש כיושב ראש הועדה.
2.2 מומלץ שלפחות אחד מחברי הועדה (מעבר למרכז גזע) יהיה בעל אוטוריטה מתחום כלבני מקצועי, ו/או מגדל מנוסה ו/או בעל השכלה אקדמאית במדעי הטבע.
2.3 ועדת הגידול מהווה ועדה מקצועית המכוונת את מדיניות הגידול של המועדון לצדו של רכז הגידול.
2.4 ועדת הגידול תדון בכל מקרה אשר דורש אישור מיוחד לפי תקנון גידול זה הן אם המגדל דורש זאת הן אם לא.
2.5 ועדת הגידול תתכנס תוך שבועיים מהמועד בו נתבקשה להתכנס ע"י אחד מחבריה.
2.6 מרכז הגזע יעביר לועדת הגידול דיווח חצי שנתי / שוטף על הרבעות, המלטות, ציוני אגן ורישום כלבי יבוא, כפי שדווח לו ע"י בעלי הכלבים
וע"י ספר הגידול של ההי"ל. כמו כן יעמיד לרשות חברי ועדת הגידול כל מידע שיבקשו בנושאים היכולים להשפיע על החלטות במסגרת הועדה.
2.7 במקרה של שיווין קולות בעת הצבעה בועדה יחשב היו"ר (מרכז הגזע) כבעל קול כפול.
2.8 בכל מקרה שהועדה תחליט להתיר או לפסול חריגה מסעיפי תקנון הגידול,
יינתן אישור לכל מקרה בנפרד , חד-פעמי, בצרוף פרוטוקול בכתב בו יפורטו נימוקי ההחלטה.
2.9 מחובתו של מרכז הגזע ללמוד את המחלות הספציפיות לגזעי החוג ומחלות גנטיות בפרט,
להתעדכן בעולם לגבי אפשרויות מקובלות להלחם בהן ולהדריך את חמגדלים בחוג בנושאים אלה .

3. הוראות גידול והרבעה:

3.1 יותרו לגידול רק כלבים הרשומים בספר הגידול הישראלי או בעלי תעודות המוכרות ע"י ה- FCI בתנאי שיעמדו בדרישות הבאות:
א. הגיל המינימלי להרבעת לכלבים מגזעים החברים בחוג יהיה:
זכר – 18 חודשים
נקבה – 22 חודשים בעת ההרבעה.
ב. הגיל המרבי להרבעה הוא- 7 שנים לנקבה ובגמר 10 שנים לזכר
מקרים חריגים ידונו בועדת גידול של החוג.
ג. כלבה לא תמליט יותר מפעמיים בתקופה של 18 חודש
מקרים חריגים ידונו בועדת הגידול של החוג.
ד. יותרו לגידול כלבים או כלבות אשר צילום האגן שלהם/ן תקין
(לצורך זה ייחשב צילום אגן שנעשה בגיל 16 חודשים ומעלה). זכרים ראויים לגידול- בעלי תוצאת צילום אגן ירכיים A,B
.נקבות ראויות לגידול- בעלות תוצאת צילום אגן ירכיים A,B.
ה. כלב אשר יובא ארצה בגיל 16 חודש ומעלה,
אשר נקבעה לו בחו"ל תוצאת צילום אגן המקובלת על דעת מועדון הגזע בארץ ממנה יובא (חברה ב- (FCI, תוכר תוצאת הצילום כתקפה ע"י החוג בארץ.
ו. אם זאת רשאי מרכז הגזע במסגרת ועדת הגידול לפי סעיף 2.
לאשר לגידול כלב/ה בדרגת פגיעה חמורה יותר , בהתחשב בנתונים אחרים של הכלב/ה, ע"י פרוטוקול בכתב שיינתן לבעלים.
ז. ד. יורבעו רק כלבים/ות שהשתתפו לפחות בתערוכה אחת של החוג הישראלי לסן-ברנד וניופאונדלנד ו/או של ההי"ל ו/ או של
FCI מעל גיל שנה וקיבל לפחות ציון טוב-מאד בתערוכה זו.
או, לאלתר, שעברו מבחן מה"ג מעל גיל שנה.עבור מבחן מה"ג ישלם המגדל לקופת החוג סכום השווה לדמי השתתפות בתערוכת חוג.
ח. בניופאונדלנד ובלנדסיר : יש לדאוג כי לפחות אחד ההורים יהיה נקי מהגן הפגום בCYSTINURIA ,
כמו כן בלאונברגר יהיה אחד ההורים לפחות נקי מהגן הפגום ב-Leonberger Polyneuropathy 1

3.2. אם לאחר ההמלטה סבור מרכז הגזע , כי הכלב/ה מוריש/ה שגיאות תורשתיות לצאצאיו ,
מחובתו להסביר ולהתריע בפני המגדל על כך, והוא חייב להביא את חשדותיו לדיון בפני ועדת הגידול של ההי"ל.

4. ביקורת שגר:

4.1 בעל המלטה שאינו חבר בחוג יידרש לשלם לקופת החוג עבור ביקורת שגר סכום כפל לדמי חברות שנתית או, לאלתר,להצטרף כחבר בחוג.
4.2 החוג מחייב ומקיים בקורת שגר באמצאות מרכז הגזע או חבר ועדת הגידול של החוג הממונה על ידי מרכז הגזע לשם כך.
4.3 על בעל הכלבה להודיע למרכז הגזע על ההמלטה תוך שבעה ימים.
4.4 הסעיף בוטל
4.5 מרכז הגזע או מי מטעמו יבצע ביקורת שגר לא יאוחר מאשר שבעה שבועות מיום ההמלטה, כמו כן רשאי מרכז הגזע לקיים יותר מביקורת אחת, בהתאם לראות עיניו.
4.6 לא תשוחרר המלטה ללא ביקורת שגר. בקורת שגר תתקיים במידת האפשר בבית המגדל, במקרים מסוימים רשאי מרכז הגזע לדרוש מהמגדל להביא את הגורים למקום שייקבע.
4.7 מצא מרכז הגזע שגיאה הנראת פוסלת ביחס לתקן הגזע באחד,
חלק או בכל הגורים, רשאי הוא לציין בתעודת היוחסין "לא מאושר להרבעה חייב מה"ג בגיל שנה", בהתאם לתקנון הגידול של ההי"ל.
4.8 בעל הכלב/ה רשאי לערער על כל החלטה של מרכז הגזע בפני ועדה מדעית של ההי"ל תוך 30 יום -
זאת לאחר שפנה לועדת הגידול של החוג וקיבל תשובה - (ועדת גידול של החוג תודיע לבעל הכלב/ה על זכותו זו).
4.9 הגורים ימסרו לאחר גיל 7 שבועות, בריאים מחוסנים ולאחר טיפול נגד תולעים.

5. .כללי אתיקה

א. חבר המועדון ידאג לרווחתו של כל כלב שברשותו: לתזונתו, תנאי אחזקתו, היגיינה, לתרגול גופני, לבריאותו ולכל צרכיו.
ב. חבר המועדון ידאג להתנהגות נאותה של כלבו במקום ציבורי, ימנע ממנו מלהיות מטרד לכלל וידאג לנקות אחר הכלב במקומות ציבוריים.
ג. חבר המועדון לא ירביע/יגדל כלב שאינו בעל תעודת יוחסין המוכרת ע"י ההי"ל או שמצוין בתעודותיו כי הוא פסול לגידול.
ד. חבר המועדון לא ירביע את כלבתו בכל מקרה בו הרבעה שכזו עשויה להזיק לכלבה, לרווחתה, ובריאותה או בניגוד לתקן הגזע או בניגוד לתקנון הגידול המשלים .
ה. חבר המועדון ישקול לפני כל הרבעה האם יש באפשרותו למצוא בתים הולמים לגורים שייוולדו ובהתאם לכך יחליט האם לבצע את ההרבעה.
ו. חבר המועדון לא ימכור או ימסור גורים או כלבים בכל גיל לחנות לחיות מחמד או לסוחר חיות מכל סוג
, אולם יכול להשתמש בשרותי תיווך הניתנים על ידי גורמים כאלה.
ז. חבר המועדון ימסור לרוכש הגור/הכלב פרטים מלאים על ההיסטוריה של הכלב והוריו, פרטים ומסמכים רפואיים,
את תעודת היוחסין המקורית של הכלב , או, עד לקבלתה,את צילומי תעודות שני ההורים, את פרטי המועדון, המידע והשירותים שזה מספק,
כל חומר שהועבר לו למסירה ע"י המועדון וכן כל מסמך הקשור בכלב. בשום מקרה אין לדרוש כסף בעבור תעודה או מסמך כלשהו הקשור בכלב.
ח. חבר המועדון ידווח למרכז הגזע או למזכיר המועדון על רצונו להעביר כלבו לבית חדש וכן על כתובתו החדשה של הכלב מיד עם מסירתו.

 

הגרסה הקודמת שלתקנון גידול זה אושר על ידי ועדת הגידול של הי"ל :10/11/2009(עם הוספת גזע הלאונברגר)
הגרסה האחרונה אושרה באספה כללית של החוג ב-10/3/2012 .

All Devices

הירשם לקבלת עדכונים

החוג הישראלי לכלבי הסן ברנרד, הניופאונדלנד, הלנדסיר והליאונברגר, כל הזכויות שמורות